Officers:

  • Chairman: Yevhen Artamonov
  • Vice-Chair: Larisa Globa
  • Secretary: Nataliia Gvozdetska
  • Treasurer: Andrii Dluzhevsky